Masz pytania? Zadzwoń! tel. 601 499 668

Obsługa księgowa obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • rozliczanie w zakresie podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji
 • sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów

Oferta obejmuje:

 • wprowadzanie i księgowanie wyciągów bankowych; uzgadnianie salda bankowego
 • uzgadnianie, wprowadzanie i księgowanie raportów kasowych
 • wprowadzanie faktur zakupu do systemu finansowo-księgowego
 • kwalifikacja i ujęcie w koszty zapisów faktur zakupu
 • prawidłowe ujęcie w rejestrze VAT faktur zakupu,
 • kwalifikowanie i prawidłowe ujęcie w przychodach zapisów z faktur sprzedaży
 • uzgadnianie, księgowanie sprzedaży z kas fiskalnych
 • księgowanie pozostałych dokumentów, typu delegacje, pożyczki
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • wystawianie dokumentów OT, LT; naliczanie i uzgadnianie amortyzacji
 • rozliczanie podatków: CIT, PCC, VAT-7, VAT-7 UE, podatek od nieruchomości i inne
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • bieżąca analiza i uzgadnianie sald kont rozrachunków publiczno – prawnych
 • uzgadnianie pozostałych sald kont wchodzących w skład zakładowego planu kont
 • prowadzenie rozliczeń między okresowych kosztów i przychodów
 • wystawianie faktur wewnętrznych
 • rozliczanie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług,
 • sporządzanie aktualizacji danych do ZUS i US,
 • księgowanie list płac; uzgadnianie kont związanych z wypłatą wynagrodzenia oraz pozostałych potraceń z wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Dodatkowo wedle potrzeb Klienta proponujemy:

 • przeprowadzanie i rozliczanie miesięcznych inwentaryzacji oraz uzgadnianie sald magazynowych
 • wykonywanie spisu środków trwałych i wyposażenia
 • wystawianie faktur VAT sprzedaży zgodnie z umowami handlowymi z kontrahentami
 • wystawianie not księgowych i korygujących,
 • bieżąca analiza kont, kontrola zobowiązań i należności firm;
 • konsultacje z kontrahentami firm i wyjaśnianie niezgodności związanymi z płatnościami
 • przygotowanie wezwań do zapłaty, potwierdzeń salda
 • przygotowanie raportów na potrzeby GUS i NBP
 • wprowadzanie przelewów bankowych oraz dokonywanie bieżących płatności
 • naliczanie, rozliczanie i księgowanie ZFŚS
 • prowadzenie innych ewidencji np. wyżywienia pracowników
 • nadzór nad terminowym i prawidłowym regulowaniem zobowiązań Firmy
 • dzienne raporty finansowe i obroty dla Zarządów
 • sporządzanie miesięcznych raportów do analiz typu rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie kosztów i nakładów
 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym, ZUS itp.
 • transport dokumentów z dogodnego dla Klienta miejsca w cenie świadczonych usług

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • prowadzenie całości spraw osobowych pracowników tym w szczególności:
  1. prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy
  2. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy
  3. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
  4. prowadzenie sprawozdawczości zatrudnienia
  5. opracowywanie projektów umów o pracę
  6. sporządzanie świadectw prac,
  7. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich w formie pisemnej i elektronicznej
  8. prowadzenie całości dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do zwolnienia pracownika
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu socjalnego
 • prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników
 • kierowanie pracowników na badania okresowe
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności przeprowadzanie wstępnych szkoleń w zakresie bhp oraz organizowanie okresowych szkoleń BHP
 • naliczanie list płac dla pracowników etatowych oraz rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło dla zleceniobiorcy zgodnie z przedstawionymi dokumentami
 • dokonywanie potrąceń z list płac i ich odprowadzanie sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-4, PIT-11, PIT -8B
 • naliczanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • sporządzanie w terminach ustawowych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS, przesłanie ich drogą elektroniczną oraz sporządzanie raportów imiennych dla ubezpieczonych
 • sporządzanie informacji dla potrzeb ZUS
 • reprezentowanie podatnika w trakcie przeprowadzanie kontroli przez ZUS i organy podatkowe
 • sporządzanie zaświadczeń wydawanych na potrzeb pracownika
Dla nowych Klientów i dla Klientów zmieniających biuro rachunkowe na Finanse i Rachunkowość udzielamy 50% rabatu na usługi przez pierwsze 2 miesiące współpracy.

Dla naszych stałych Klientów, z których polecenia zyskamy nowego Klienta oferujemy 30% rabat na usługi przez kolejne 2 miesiące współpracy.
Promocje!
Biuro Rachunkowe Finanse i Rachunkowość Katarzyna Kłyś ; ul. Morawskiego 5 ; 30-102 Kraków